MOK

Procedury sanitarne - Piękna 7

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a także partnerów, interesantów i widzów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję należą do nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

!!! - czerwonymi wykrzyknikami oznaczyliśmy działania wynikające z wymagań Rządu
*** - zielonymi gwiazdkami oznaczyliśmy działania fakultatywne, które wprowadzamy, by zwiększyć wspólne bezpieczeństwo

Procedury sanitarne w Akademii Sztuk "Piękna 7" MOK

!!! Dezynfekcja rąk
W budynku Akademii Sztuk Piękna 7 znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściu do budynku. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z budynku. Przy dozownikach wywieszone są też instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcje prawidłowego mycia rąk. W budynku należy przestrzegać zasad ogólnego bezpieczeństwa oraz stosować się do wytycznych ogłoszonych przez GIS.

!!! Sprzątanie lokalu
Po zakończeniu dnia placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, dezynfekcja szyb, drzwi, toalet). Podłogi w pomieszczeniach, w których odbywają sie zajęcia kilku grup, w szczególności podłogi baletowe, dezynfekowane są po każdej grupie zajęć oraz na zakończenie dnia. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. W lokalach z oknami przeprowadzane jest regularne wietrzenie.

Wszelkie sprzęty będące na wyposażeniu pracowni artystycznych w tym: sprzęt muzyczny, fotograficzny, plastyczny będą dezynfekowane po każdych zajęcia w danej grupie. W miarę możliwości uczestnicy będą zobowiązani do korzystania z własnych, prywatnych sprzętów.

!!! Określona liczba uczestników i odstępy
- Na sali tanecznej o powierzchni do 300m2 może przebywać jednocześnie 12 uczestników i trener (wyłączając pracowników obsługi). Należy zadbać, by odstępy pomiędzy uczestnikami wynosiły min. 2m. W przypadku zajęć w salach baletowych umieszczone są naklejki podłogowe, które pomagają zachować odstęp.
- W przypadku zajęć w pracowniach (plastycznej, fotograficznej, muzycznej, komputerowej) stanowiska pracy zorganizowane są tak, by zapewnić bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami, zmniejszona jest liczebność grup.
- W pracowniach artystycznych tj. pracownia fotograficzna, pracownia plastyczna, sale muzyczne, komputerowe wprowadzona jest zasada przebywania odpowiednio 1 osoby na 4 m2.

!!! Zakaz używania szatni
Uczestnicy zajęć oraz instruktorzy mogą korzystać z toalety, ale nie mogą korzystać z szatni i natrysków. Na zajęcia powinni przybywać będąc już do nich przygotowanym, zmieniając tylko obuwie i ew. zdejmując okrycie wierzchnie, dodatkowe spodnie lub bluzę. Odzież należy na czas zajęć schować do własnej torby, a wychodząc z lokalu ponownie ją nałożyć. W czasie zajęć torba przechowywana jest na sali tanecznej. Prysznic można wziąć dopiero w domu. Obuwie powinno zostać pozostawione w okolicy drzwi wejściowych do lokalu w specjalnie przygotowanym do tego miejscu/ segregatorze na obuwie.

*** Bezpieczny personel
- Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem dnia treningowego przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z pracownikiem. Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
- Uczestnicy zajęć raz w tygodniu (w odpowiednio ustalony z osobą prowadzącą dzień) zobowiązani będą do dostarczenia oświadczenia związanego z ich aktualnym stanem zdrowia. Uczestnik, który nie będzie miał wypełnionego oświadczenia nie zostanie przyjęty na zajęcia.

!!! Recepcja/sekretariat
Pracownicy recepcji, sekretariatu i obsługa noszą maski zakrywające drogi oddechowe lub przyłbice. Pracownik recepcji, sekretariatu dezynfekuje część lady, z którą kontakt miał odwiedzający. Przy ladzie przebywa jednocześnie tylko jedna osoba. Recepcja, sekretariat informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie.

*** Organizacja zajęć
- Jeśli na zajęcia przychodzą dzieci, ma obowiązek je odprowadzać i odbierać ten sam, zdrowy opiekun z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Na zajęcia należy przybywać o ustalonej godzinie, nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć, aby nie tworzyć skupisk. Plan zajęć został przygotowany w taki sposób, aby grupy kończące nie spotykały się z tymi, które właśnie dotarły na zajęcia.
- W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
- Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników zajęć powinny być w miarę możliwości otwarte.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w lokalu osób oczekujących lub innych nie będących pracownikami lub uczestnikami zajęć.
- Uczestnicy przebywają na piętrze, na którym mają zajęcia.
- Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Telefony komórkowe uczestnicy pozostawiają w torbach. Jedynym dopuszczalnym przedmiotem jest butelka wody podpisana imieniem i nazwiskiem. Niedozwolone jest spożywanie posiłków na terenie obiektów MOK.

*** Izolatorium
W budynku ASP 7 wyznaczono pomieszczenie, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Wyznaczono przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne i płyn dezynfekujący.

*** Informacja
Pracownicy instytucji zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W obiektach wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a w recepcji/sekretariacie znajduje się lista telefonów alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.