MOK

Konkurs fotograficzny "Siedlce w czasie pandemii COVID-19"

obrazek

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Siedlce w czasie pandemii COVID-19”

§ 1. Organizatorzy
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Siedlce w czasie pandemii COVID-19”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2. Cel i tematyka Konkursu
Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie jak w tych trudnych czasach wyglądają ulice naszego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne życie zawodowe.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

§ 4. Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przysłanie na adres: promocja@mok.siedlce.pl prac fotograficznych wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia, Oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych  z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (zawarte w załączniku do Regulaminu). Do prac zgłoszonych do konkursu należy dołączyć skany lub fotografie wyżej wymienionych dokumentów.
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy załączyć zawarte w załączniku do Regulaminu Oświadczenie –  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego i wystawą pokonkursową oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów.
3. Prace fotograficzne bez wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia, Oświadczenia i Umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw zawartych w załączniku do Regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.
4. Każdy z uczestników konkursu może przysłać do 5 prac fotograficznych na adres: promocja@mok.siedlce.pl
5. Fotografie winny być zapisane w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości 300 dpi i krótszym boku nie mniejszym niż 25 cm.
6. W opisie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora i numer pracy zgodny z kartą zgłoszenia.
7. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób. Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w dacie przystąpienia do Konkursu.
8. Prace konkursowe należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2020 roku. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 5. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
2. Przy ocenie prac nadesłanych na konkurs będą uwzględnione: kryteria merytoryczne, wartości artystyczne, jakość techniczna i poziom estetyczny oraz oryginalność i pomysłowość.

§ 6. Wyniki i nagrody
1. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do dn. 10 października 2020 r.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.

§ 7. Wystawa pokonkursowa
1. Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na wystawie  pokonkursowej.
2. Prace prezentowane będą również na stronie internetowej Organizatora www.mok.siedlce.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zbyt małej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji konkursu.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.mok.siedlce.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl